Отбор претендентов на назначение председателей ФУМО в системе СПО